Zo života školy...

Majstrovstvá Košického kraja študentov a študentiek SŠ a žiakov a žiačok ZŠ v ONLINE šachu 2021

Pre všetkých fanúšikov a aktívnych hráčov šachu dávame do pozornosti možnosť zapojiť sa do Majstrovstiev Košického kraja žiakov ZŠ v ONLINE šachu.

Štartovné  2 € prepláca škola, ktorú daný žiak navštevuje, avšak je potrebné o tom informovať vedenie školy (poplatok je potrebné uhradiť vopred).

 

Prihlasovací formulár a bližšie informácie nájdete na:

 https://chess.sk/index.php?str=kalendar

Naspäť na zoznam článkovMajstrovstvá Košického kraja študentov a študentiek SŠ a žiakov a žiačok ZŠ v ONLINE šachu 2021
 
Pre všetkých fanúšikov a aktívnych hráčov šachu dávame do pozornosti možnosť zapojiť sa do Majstrovstiev Košického kraja žiakov ZŠ v ONLINE šachu.
 
Štartovné  2 € prepláca škola, ktorú daný žiak navštevuje, avšak je potrebné o tom informovať vedenie školy (poplatok je potrebné uhradiť vopred).
 
Prihlasovací formulár a bližšie informácie nájdete na https://chess.sk/index.php?str=kalendar.
 
Naspäť na zoznam článkov

OZNAM 8.11.2021

Vážení rodičia a žiaci,

Činnosť týchto krúžkov je kvôli zlej pandemickej situácii naďalej pozastavená do odvolania: Basketbalový (p. uč. Korfanta), Šachový (p. uč. Rusňák), Pohybové hry (p. uč. Valková), Tenisový (p. uč. Kleinová), Chemický (p. uč. Korpeľová).


Vážení rodičia, učitelia a žiaci,

dovoľte, aby sme sa Vám aj touto cestou poďakovali za spoluprácu pri realizácii aktivít v rámci Erasmus Day - Kúsok zelene pre moju školu.

Sme vďační za každú prinesenú rastlinu a pomocnú ruku. V rámci tejto aktivity sme revitalizovali časť zelených plôch v areáli školy.
Jedná sa o trávnatú plochu pred hlavným vchodom do budovy školy a kamenné kvetináče. Cieľom tejto aktivity bolo spoločne  vytvoriť pekný priestor pred školou, ktorý by následne slúžil na výučbu a pozorovanie. Návrh úprav sa odvíjal od plánovaného využitia priestoru, aby zeleň plnila nielen mikro - klimatickú a estetickú, ale aj vzdelávaciu funkciu.

Žiaci a učitelia priniesli z vlastnej záhrady, zo záhrady starej mamy, suseda alebo kamaráta sadenice trvaliek alebo ozdobných kríkov. Všetci spoločne upravovali areál, odstraňovali burinu, pomáhali pri terénnych úpravách, maľovali kvetináče. Následne vysádzali kvety do kvetináčov, vytvorili nové záhony pre okrasné kvety, kry a bylinky. Žiaci tak získali nové pracovné návyky, teoretické a praktické vedomosti o pestovaní rastlín a starostlivosti o ne.

Najväčším prínosom podujatia je, že žiaci sa zapojili do prác veľmi aktívne, a veľkou mierou tak prispeli k skrášleniu okolia svojej školy. Naša aktivita sa týmto nekončí. Jej cieľom je, aby sa žiaci pod vedením učiteľov o tieto rastliny dlhodobo starali a získali tak vzťah k živej prírode, estetickému cíteniu a udržateľnému správaniu.

Ďakujeme.

 


Adaptačné aktivity

Po letných prázdninách a náročnom minulom školskom roku, ktorý prebiehal z veľkej časti dištančnou formou výučby, sme v septembri s potešením privítali žiakov našej školy v školských laviciach. Uvedomujeme si, že návrat do školského prostredia a pravidelné plnenie si školských povinností nie je pre každého jednoduché, preto sme v spolupráci so psychologičkami z CPPPaP SNV zrealizovali adaptačný program pre žiakov 5. ročníkov zameraný na upevnenie optimálnej klímy v triede, zvládanie záťaže po prechode na 2. stupeň ZŠ a prevenciu sociálno – patologických vzťahov.

Zároveň v ďalších ročníkoch prebiehajú adaptačné aktivity pod vedením sociálneho a špeciálneho pedagóga školy zamerané na upevnenie a zlepšenie vzťahov v triedach po návrate z prázdnin do školského prostredia. Záleží nám na tom, aby sa žiaci našej školy cítili v školskom prostredí šťastne a bezpečne, plnili si školské povinnosti a svojimi dobrými výsledkami robili radosť nielen nám učiteľom ale predovšetkým svojim blízkym.

                                                                       Mgr. Patrícia Geciová – sociálny pedagóg ZŠ


Celoslovenské kolo CINEMA 2021 

V dňoch 3. – 5. septembra sa v Bardejovských Kúpeľoch konalo celoslovenské kolo amatérskych filmov CINEAMA 2021, na ktoré sme postúpili z krajského 2. miesta s filmom Tínedžeri v moci internetu. Zúčastnila sa ho p.uč. Gerčáková

Za náš film sme získali čestné uznanie porotou, inak aj povedané neoficiálne 4. miesto. 

3-dňový program bol plný premietania inšpiračných filmov, zvukového workshopu, odborných rozborov a dialógov s režisérmi, producentami, scenáristami, ilustrátormi. Plní motivácie a nových nápadov budeme pokračovať v našej práci :) .

Srdečne gratulujeme aj našej bývalej deviatačke Nataši Strelovej, ktorá sa so svojím animovaným filmom umiestnila na úspešnom 2. mieste.


OZNAM: ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2021 - 2022, 2.9.2021

Základné informácie k nástupu žiakov do škôl v školskom roku 2021/2022

 •  zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, teda vrátane víkendov a sviatkov;
 •  zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní z čoho vyplývajú rôzne následky;
 •  zákonný zástupca má nárok na ošetrovné (OČR) v prípade prerušenia vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára;
 •  ranný filter je povinný v materských školách v zmysle platnej legislatívy, v ostatných druhoch škôl sa odporúča vykonávať ranný filter vo všetkých farbách okresov COVID automatu. Ak sa však riaditeľ rozhodne vykonávať ranný filter, tak jeho absolvovanie je záväzné pre všetkých žiakov;
 •  podmienky vstupu do školy budú zverejnené na vstupoch do budovy školy a na webových stránkach škôl;
 •  medzi základné sprísnené podmienky patrí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre žiakov v základných školách v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Zákonný zástupca má zabezpečiť pre žiaka minimálne dve rúška na každý deň (jedno má slúžiť ako náhradné) a jednorazové vreckovky;
 •  zákonný zástupca je povinný oboznámiť škole informáciu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu.
 •  

NA STIAHNUTIE:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.PDF

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.DOC


OZNAM RODIČOM - dôležité!!!

Vážený rodič, dňom 01. 08. 2021 nadobudne účinnosť právna úprava zákona č. 544/2020 Z.z. o dotáciách, ktorou sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu pre všetkých žiakov ZŠ a posledného ročníka MŠ a dotáciu na stravu (1,30 €/1 obed s povinnosťou rodiča doplácať za každý odobratý obed na I. stupni 0,28 €, na II. stupni 0,36 €) bude možné poskytnúť  len deťom, ktoré navštevujú ZŠ alebo MŠ a žijú v domácnosti,:

 1. ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (Potrebné preukázať Potvrdením, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi z ÚPSVaR.);
 
 1. alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (Potrebné preukázať Potvrdením, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, ktoré Vám vystaví ÚPSVaR na základe Vami podaného Formulára na posúdenie príjmu vrátane dokladu o príjme a to čo najskôr, najneskôr do 10. 08. 2021.);
 
 1. alebo v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (Potrebné preukázať čestným vyhlásením za každého rodiča zvlášť a v prípade akejkoľvek zmeny v spôsobe uplatňovania daňového bonusu túto skutočnosť okamžite hlásiť ŠJ. V opačnom prípade alebo nepravdivým vyhlásením sa rodič dopúšťa trestného činu podvodu a musí si byť vedomý právnych dôsledkov.). Vzor vyhlásenia vo formáte PDF môžete stiahnúť tu, príp. je k dispozícii vo vestibule ZŠ.

V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny vyzývame rodičov a zákonných zástupcov žiakov, ktorí majú záujem uplatniť si nárok na dotáciu na stravovanie dieťa z dôvodu splnenia jednej z vyššie uvedených podmienok od septembra 2021, aby najneskôr do 27. 07. 2021 predložili potrebné podklady, a to buď osobne v ŠJ, alebo poštou na adresu ŠJ pri ZŠ, Hutnícka 16, 052 01  Spišská Nová Ves.

Po uvedenom termíne, avšak najneskôr do 10.08.2021, je možné doplniť žiadosť o dotáciu na stravovanie iba pre dieťa v prípade zmeny skutočnosti týkajúcej sa príjmu rodičov do výšky životného minima.

Pri ostatných žiadostiach a dokumentoch doručených po 27. 07. 2021 nie je možné zaručiť, že dieťaťu bude dotácia na stravovanie poskytnutá už od septembra 2021.

Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022 > ÚPSVaR (gov.sk)


 

I’mO je online vzdelávací program, ktorého cieľom je ľahšie a rýchlejšie sa učiť. 

V čom pomáha vzdelávací program I’mO deťom ZŠ? Získavajú návyky pre samostatné a efektívne učenie sa.

Precvičujú si techniky, ako čítanie počúvanie s porozumením, tvorenie i dedukciu. 

Výrazne sa zlepšujú v sústredení, predstavivosti, priestorovom videní, komunikácii a kreativite. 

Lepšie pracujú s pamäťou, asociáciami a rôznym typom informácií v každom predmete. Dokážu si viacej odvodiť a rýchlejšie reagovať. Stačí iba 5 minút denne vo forme rozcvičky pred učením.


Aktualizované: 19.1.2022

NAŠE REALIZÁCIE...

PORTÁLY...

 portál pre žiakov ALF.COM 

Portál pre žiakov BEZ KRIEDY.SK

Portál pre žiakov EDUPAGE.ORG

ALF

BEZ KRIEDY

EDUPAGE

ŠKOSLKÁ JEDÁLEŇ

logo súťaže ŠJ
logo pokyny ŠJ
logo jedálny lístok
logo odhlásenie zo stravy

 

Učitelia a žiaci sa môžu pripojiť na WIFI v škole...

Klikni sem pre viac informácií >>>...

Besedy v online priestore


Milí žiaci, vážení rodičia,

v týchto dňoch sme sa dozvedeli potešujúcu správu, že žiaci II. stupňa sa môžu vrátiť do školy. Naša ZŠ ešte pred oznámením tejto informácie pripravila a v týchto dňoch realizuje v online priestore postupne besedy v triedach II. stupňa na tému: „Ako zvládnuť návrat do školy.“

Besedy prebiehajú pod vedením sociálneho a špeciálneho pedagóga školy a nadväzujú na stretnutie žiakov so psychológmi z CPPPaP.

Uvedomujeme si, že v období sociálnej izolácie žiakov a zvýšeného výskytu záťažových situácii počas pandémie sú stretnutia s odborníkmi potrebné. Týmito aktivitami by sme radi uľahčili návrat našich žiakov do školy a ubezpečili ich, že škola je miestom, kde okrem získavania vedomostí sa stretnú aj s porozumením a pochopením zo strany pedagógov a zamestnancov našej školy.


POĎAKOVANIE ZA POMOC PRI "ZBIERKE NA POMOC RODINÁM V KRÍZE"

  Rok 2020 sa istotne zapíše do učebnice Dejepisu. Keď sa začínal, nikto z nás nečakal, že sa bude končiť obmedzeniami pohybu, pre niektorých stratou zamestnania a nosením rúšok. Práve pre tieto udalosti sa veľa rodín ocitlo v zlej životnej situácii a potrebuje našu pomoc. Naša škola sa v dňoch 1.12. – 14.12.2020 zapojila do vianočnej Zbierky na pomoc rodinám v kríze, ktorá sa konala v našom meste. Naše veľké „ĎAKUJEM“ patrí žiakom, rodičom aj zamestnancom našej školy, ktorí sa aktívne do zbierky zapojili a priniesli trvanlivé potraviny, drogériu a sladkosti pre ľudí v našom meste. Spolu sme ukázali, že aj v ťažkých časoch si dokážeme navzájom pomáhať, pretože nikto z nás nevie, či sa raz neocitne v situácii, keď bude sám pomoc potrebovať. 

Veríme, že všetci spolu sme prispeli k vyčareniu krajších Vianoc pre ľudí v našom meste, ktorí sa na základe udalostí ocitli v ťažkej životnej situácii.


Oznam pre verejnosť

Ohľadom prenájmu multifunkčného ihriska (10€/hod) alebo tenisového kurtu (5€/hod) od 14.7.2021 do 31.8.2021 kontaktujte správcu areálu; t.č. +421 949 818 060

 
ZOBRAZIŤ KALENDÁR REZERVÁCIÍ TENISOVÉHO KURTU

ZOBRAZIŤ KALENDÁR REZERVÁCIÍ MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

viac informácií nájdete tu >>>


 

Ak chcete prezerať dokumenty vo formáte PDF musíte mať nainštalovaný prehliadač PDF súborov.

Program si môžete stiahnuť a nainštalovať z oficiálnej stránky produktov Adobe.

https://get.adobe.com/sk/reader/

Google

 


RÝCHLA VOĽBA:

 
 
 
 

NÁŠ FACEBOOK...

Úspechy našich žiakov vo vzdelávacej oblasti

VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH A KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYPMIÁD Úspechy našich žiakov v školskom roku 2016 - 2017: Okresné kolo  olympiády v anglickom jazyku Dňa 17.1.2017 sa uskutočnil 27.ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Školské akcie v školskom roku 2021 - 2022

V nedeľu sme s Výletníčkom navštívili výstavu 150. výročia Košicko - Bohuminskej železnice v múzeu Spiša. Pozreli si aj výstavu zameranú na prírodu Spiša. Deti zaujali  pripravené aktivity.
V rámci Dňa počítačovej bezpečnosti 30.11. naša sociálna pedagogička Mgr. Patrícia Geciová zapojila našu školu do projektu HOPE. V rámci dištančného vzdelávania na hodinách Informatiky si žiaci 5. a 6. ročníka vyskúšali online hru, v ktorej viedli rozhovor  s hejterom,...
Koniec roka sa pre každého z nás spája s najkrajšími sviatkami – Vianocami. Hoci sme všetci dúfali, že tento rok už bude lepší ako ten predchádzajúci - nestalo sa tak. Mnohí ľudia na Slovensku riešia existenčné otázky. Aby sme im spríjemnili vianočné sviatky, zareagovali sme na výzvu...
Tento rok zavítal na našu školu Mikuláš o niečo skôr a to v piatok 3.12. Vedel, že v pondelok odchádzajú žiaci II. stupňa na dištančné vyučovanie a preto zbalil sladkosti a dobrú náladu a zastavil sa aj na našej škole. Keďže sme celý rok poslúchali rodičov...
Pozrite sa! U nás sneží! K nám už prišla pani Zima a všetkých nás potešila.
Zdobenie vianočného stromčeka pred Radnicou: Nech náš srdiečkový stromček otvorí srdcia porozumeniu a vzájomnej úcte.
Dňa 19. novembra sa na celom Slovensku v čase od 10,00 – 11,00 hod. rozozvučali zvuky bubnov a všetkého s čím sa dá bubnovať. Práve týmto hlasným zvukom sa upozorňuje na dôležitosť ochrany detí pred rôznymi formami násilia a potrebu včasnej prevencie. Naša škola sa do bubnovačky...
Každoročným zvykom  našich najstarších žiakov je prijať malých prváčikov do svojich radov. V piatok sa naši najmladší žiaci stali ozajstnými žiakmi našej školy. Krásnu imatrikulačnú slávnosť im pripravili žiaci 8. B triedy v spolupráci s pani učiteľkami prvákov. Žiakom našej školy sa nemôže...
1 | 2 | 3 >>

Školské výlety a exkurzie v školskom roku 2021 - 2022

Pekné počasie babieho leta prialo deťom Výletníčka, ktorí sa zúčastnili 23.10.2021 na turistickej vychádzke k Trom krížom v Smižanoch. Deti si nazbierali šípky, z ktorých si v zime uvaria chutný čajík.

Akcie špeciálnych tried žiakov s autizmom:

Prekrásne  prežitý deň, líca vymrznuté do červena, stále dobrá nálada. Január sa nesie v znamení zimných športov. V našich triedach sme si zvolili korčuľovanie.  Počasie nám praje ľadom a my si prajeme ešte veľa tak krásnych okamihov.  
Pokoj v duši, srdcia naplnené láskou, zdravie, bez ktorého je všetko ničím, stále dôvod na úsmev a všetkým deťom biele prázdniny..   Vám zo srdca prajú špeciálne triedy pre deti s autizmom zo Základnej školy Hutnícka 16.
Srdečná vďaka Mikulášovi, čertovi a anjelom za ich návštevu a prekvapenie v podobe balíčkov. Touto cestou chceme poďakovať našej škole-ZŠ Hutnícka a RRZ, za finančné prostriedky na vynovenie spoločných priestorov špeciálnych tried. Z týchto peňazí sme zakúpili nové žalúzie do priestorov chodby a...
1 | 2 | 3 | 4 >>

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2019 - 2020

1 - 3 / 7
Dňa 26. februára 2020 sa žiaci 7. A a 7. B triedy zúčastnili besedy na tému Kyberšikanovanie. Beseda bola realizovaná v spolupáci s Centrom...
V dňoch 29. januára 2020 a 25. februára 2020 sa uskutočnili besedy pre žiakov 8. A, 8. B, 8. C triedy na tému Postoje k drogám. Besedy boli...
Vrámci primárnej prevencie SPJ sa 9. decembra 2019 uskutočnila súťaž v riešení úloh z IQ testov. Úlohy riešilo 13 žiakov zo 6. a 7. ročníkov. Súťaži...
1 | 2 | 3 >>

Kontakt

Základná škola Hutnícka 16 Spišská Nová Ves 052 01 TELEFÓNNE KONTAKTY:

Sekretariát: 053/3249611
Riaditeľňa: 053/3249612
Zástupca r.: 053/3249614
Zástupkyňa r.: 053/3249613
Ekonómka: 053/3249615
Šk. jedáleň: 053/3249619
skola@zshutnsnv.edu.sk