PRACOVNÉ PONUKY

Voľné pracovné miesta

 

V zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste odborného a pedagogického zamestnanca.

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves

Voľné pracovné miesta – sociálny pedagóg, školský psychológ

Pozícia: sociálny pedagóg  - úväzok: 100%

Pozícia: školský psychológ  - úväzok: 50%

Dátum nástupu: 1. 9. 2020
Predpokladaný dátum ukončenia projektu: 31. 8. 2022

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v zmysle § 9 zákona č. 138/2019 Z. z.

- kvalifikačné predpoklady
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka

Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len vyhláška), ktoré sú uvedené:

- pre sociálneho pedagóga v prílohe č. 15 vyhlášky
- pre školského psychológa v prílohe č. 10 vyhlášky


Voľné pracovné miesto –pedagogický asistent

Pozícia: pedagogický asistent - úväzok: 100%

Dátum nástupu: 1. 9. 2020
Pracovný pomer na dobu určitú do: 31. 8. 2021

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v zmysle § 9 zákona č. 138/2019 Z. z.

- kvalifikačné predpoklady
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka

Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len vyhláška), ktoré sú uvedené:

- pre pedagogického asistenta v prílohe č. 6 vyhlášky
 

Zoznam požadovaných dokladov:
1.         žiadosť o obsadenie pracovnej pozície
2.         profesijný životopis Europass
3.         overené kópie dokladov o vzdelaní
4.         súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania

 

Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického a odborného zamestnanca.

Záujemcovia o uvedené pracovné pozície môžu zaslať požadované doklady v termíne do 24. 8. 2020 (termín doručenia) na adresu:
Základná škola, Hutnícka 16, 052 01  Spišská Nová Ves

 

Kontakty:
e-mail: skola@zshutnsnv.edu.sk
telefón: 053/324 96 12, 0918 396 289
                                                                                                 Mgr. Alena Ludányiová v. r.
                                                                                                         riaditeľka školy

Aktualizované 18.8.2020

Kontakt

Základná škola Hutnícka 16 Spišská Nová Ves 052 01 TELEFÓNNE KONTAKTY:

Sekretariát: 053/3249611
Riaditeľňa: 053/3249612
Zástupca r.: 053/3249614
Zástupkyňa r.: 053/3249613
Ekonómka: 053/3249615
Šk. jedáleň: 053/3249619
skola@zshutnsnv.edu.sk