AKTIVITY V PRIMÁRNEJ PREVENCII SPJ

V spolupráci so školským pedagógom každoročne škola pripravuje aktvity zamerané na Sociálno patologické javy spoločnosti. Aktivity sú zamerané na prevenciu SPJ žiakov. Konajú sa besedy, prednášky, športové aktivity, kultúrne programy s tématikou prevencie SPJ v škole i v spoločnosti.
 

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2019 - 2020

Dňa 26. februára 2020 sa žiaci 7. A a 7. B triedy zúčastnili besedy na tému Kyberšikanovanie. Beseda bola realizovaná v spolupáci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Spišskej Novej Vsi.
V dňoch 29. januára 2020 a 25. februára 2020 sa uskutočnili besedy pre žiakov 8. A, 8. B, 8. C triedy na tému Postoje k drogám. Besedy boli realizované v spolupáci s Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie v Spišskej Novej Vsi
Vrámci primárnej prevencie SPJ sa 9. decembra 2019 uskutočnila súťaž v riešení úloh z IQ testov. Úlohy riešilo 13 žiakov zo 6. a 7. ročníkov. Súťaži predchádzala domáca príprava žiakov, ktorá pozostávala zo vzorových úloh z IQ testov a úloh zo stránky www.testiq.sk. Cieľom súťaže bolo...
24. októbra 2019 sa žiaci šiestych ročníkov zúčastnili besedy na tému Prevencia šikanovania. Beseda bola realizovaná v spolupráci s CPPPaP, Spišská Nová Ves.
Vrámci zapájania žiakov do aktivít, ktoré napomáhajú výchove k zdravému životnému štýlu a vhodnému využívaniu voľného času sa 25. októbra 2019 uskutočnila súťaž pre žiakov 5. a 6. ročníkov v skladaní rubikovej kocky.  Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov v dvoch kategóriach: 1....
22. októbra 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie koordinátorov primárnej prevencie sociálnopatologických javov a školských psychológov. Témou stretnutia bolo predstavenie konceptu besied pre žiakov základných škôl Prevencia intolerancie a rasizmu, Ľudské práva, realizovaných Centrom...
20. septembra 2019 sa vrámci primárnej prevencie sociálno-patologických javov uskutočnila prednáška pre žiakov 8. ročníkov na tému: Nadmerné užívanie Internetu u detí a mládeže, online závislosti. Prednášajúcou bola PhDr. Dáša Toporcerová, PhD. 3. 10. 2019 sa žiaci 5. A a 5. B triedy zúčastnili...

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2017-2018

V dňoch od 12.2. -16.2. 2018 sa v škole uskutočnili tematické aktivity v rámci Týždňa boja proti nelátkovým závislostiam. Pre žiakov VI. až IX. ročníka boli pripravené workshopy v rámci triednických hodín a hodín občianskej výchovy na ktorých sa žiaci dozvedeli:  čo sú nelátkové...
PROJEKT PROTIDROGOVEJ PREVENCIE DROGY? TIE NIE SÚ PRE MŇA 1. ČASŤ – TANEČNÉ TRÉNINGY PRE ŽIAKOV 6. A 7. ROČNÍKA V školskom roku 2017/2018 vypracovalo Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s Úradom vlády v rámci prevencie kriminality projekt pod názvom „Drogy? Tie nie sú pre mňa.“ Projekt sa...
V mesiaci október sa v našej škole uskutočnila séria besied pre žiakov 5.,8. a 9. ročníka. V 5. ročníku žiakov zaujala beseda o efektívnom učení, na ktorej si vyskúšali stratégiu učenia pomocou pojmových a myšlienkových máp. V 8. ročníku žiakom  p. psychologička priblížila problém obchodovania...

Aktivity v školskom roku 2016 - 2017

V našej základnej škole od septembra prebieha medzinárodný preventívny program pod názvom ZIPPYHO KAMARÁTI.  Program je určený pre primárne a predprimárne vzdelávanie (deti vo veku 5 −7 rokov) a bol vytvorený s cieľom naučiť deti lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, osvojiť si metódy,...
WORKSHOPY PRE ŽIAKOV SIEDMEHO ROČNÍKA Od 7.11. do 11.11. sa v škole uskutočnil tradičný týždeň boja proti drogám. V rámci protidrogovej prevencie s deťmi pracujeme v triednych kolektívoch spolu s vyškolenými peer aktivistkami z IX.B. Tie si pripravili workshopy pre žiakov 7....

Aktivity v školskom roku 2015 - 2016

1 - 1 / 1
V tomto školskom roku bol aj v našej škole realizovaný projekt NEPOTREBUJEŠ TO ZAŽIŤ.   Projekt realizujú: Mesto Spišská Nová Ves OZ mladi ľudia a život Mestská polícia Spišská Nová Ves Policajný zbor SR   Mestská polícia Spišská Nová Ves sa do projektu zapojila prednáškami o...

Aktivity v školskom roku 2014 - 2015

1 - 2 / 6
31.5. 2015 Svetový deň bez tabaku     V našej škole si pravidelne pripomíname Svetový deň bez tabaku projektovým vyučovaním na hodinách matematiky.   Projekt sa volá „Všetci to robia“.    Ide o poukázanie na sociálne zveličovanie teenagerov pri...
Dňa 18.5.2015 do našej školy zavítal vzácny hosť. Na riziká nesprávneho využívania internetu nás prišla upozorniť mediálne známa p. psychologička Mgr. Mária Tóthová Šimčáková.   Práve ona je garantom užitočnej internetovej stránky www.e-deti.sk, ktorá je určená deťom učiteľom a...
1 | 2 | 3 >>

Aktivity v školskom roku 2013 - 2014

1 - 2 / 4
  V marci v školskom roku 2013/2014 sa žiaci našej školy zúčastnili výchovných koncertov, ktoré už niekoľko rokov organizujeme v spolupráci s agentúrou LETART. Žiaci 1. stupňa a 5. ročníka  sa zabavili na koncerte pod názvom „V ZDRAVOM TELE ŽIŤ JE...
Už druhý školský rok sa v našej škole realizuje projekt „Všetci to robia“ pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku (31.5.). Veta „Všetci to robia“ je obľúbená medzi teenagermi, ak chcú pred rodičmi alebo pred učiteľmi ospravedlňovať svoje negatívne správanie. Vetu používajú aj vtedy, keď...
1 | 2 >>

Aktivity v školskom roku 2012 - 2013

Dňa 31.mája si každoročne pripomíname Svetový deň bez tabaku. Tohto roku naši siedmaci spolu s pani učiteľkami matematiky uskutočnili projekt "Všetci to robia". Najprv odhadli, koľko žiakov fajčí a tento odhad porovnávali so skutočnosťou. Zistili, že v našej škole a v ďalších troch školách v...
  Dňa 8.4.2013 sa žiaci 2. stupňa v rámci spolupráce s agentúrou LETART zúčastnili výchovného koncertu s názvom „Vzdušné zámky“. Hudobníci poukazovali na možnosť výberu, každý je sám zodpovedný za to, akú cestu si vyberie, či to bude cesta zdravia alebo cesta s drogami. Hudobníci sa slovom,...
1 | 2 >>

Súhrn všetkých doteraz organizovaných aktivít školy v rámci primárnej prevencie SPJ:

 1. aký som a aký chcem byť?
 2. týždeň boja proti drogám 2011-2012
 3. týždeň boja proti drogám 2012-2013
 4. preventívna beseda s členom policajného zboru
 5. antidiskriminačný koncert - "Terra Magica Fantastica"
 6. protidrogový koncert "Vzdušné zámky"
 7. svetový deň bez tabaku
 8. týždeň boja proti drogám 2013-2014
 9. svetový deň výživy 2013-2014
 10. svetový deň bez mobilov 2013-2014
 11. všetci to (ne)robia - Svetový deň bez tabaku 2013-2014
 12. výchovný koncert 2013-2014
 13. beseda s preventistom PZ SR
 14. deň bez mobilu 2015
 15. výchovné koncerty s agentúrou AMOS 2015
 16. workshop na tému: "Internetová závislosť 2015"
 17. všetci to robia 2015
 18. svetový deň bez tabaku 2016

Anketa

Páčia sa vám aktivity, ktoré škola pripravuje v rámci prevencie SPJ?

Celkový počet hlasov: 58

Google

Kontakt

Základná škola Hutnícka 16 Spišská Nová Ves 052 01 TELEFÓNNE KONTAKTY:

Sekretariát: 053/3249611
Riaditeľňa: 053/3249612
Zástupca r.: 053/3249614
Zástupkyňa r.: 053/3249613
Ekonómka: 053/3249615
Šk. jedáleň: 053/3249619
skola@zshutnsnv.edu.sk