PLÁN ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA

 

Priebežná činnosť v rámci celého školského roka:

 

 • Špeciálny pedagóg predkladá návrhy na špeciálno-pedagogickú diagnostiku a prognostiku, vždy v spolupráci so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie.

 • Podieľa sa na vypracovávaní individuálneho plánu výchovy a vzdelávania začlenených žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ( ďalej len ŠVVP)

 • Vedie dokumentáciu o začlenených žiakoch

 • Poskytuje individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby na pôde školy

 1. reedukáciu problémových oblastí žiakov so  špecifickými   vývinovými poruchami  učenia
 2. špeciálno-pedagogická depistáž detí so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami v 1. a 2. ročníku
 3. zabezpečenie a príprava kompenzačných pomôcok pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
 4. pomoc pri umiestňovaní žiakov so zdravotným znevýhodnením na stredné odborné školy
 5. príprava na monitorovanie vedomostí MONITOR 2013 v rámci cvičení individuálne so žiakmi, kde je  vyučovanie prispôsobené potrebám žiakov
 6. Poskytuje rodičom či zákonným zástupcom žiakov poradenské a konzultačné služby
 • Poskytuje rodičom či zákonným zástupcom žiakov poradenské a konzultačné služby
 • Poskytuje konzultácie učiteľom začlenených žiakov.
 • Predkladá návrhy na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so začlenenými žiakmi so ŠVVP
 • Zúčastňuje sa na vyučovaní začlenených žiakov v jednotlivých triedach podľa stanoveného rozvrhu – kooperatívne vyučovanie učiteľa a špeciálneho pedagóga
 • So žiakmi pracuje aj mimo triedy, v učebni so špeciálnymi pomôckami:
 1. ak vzhľadom na druh a stupeň postihnutia kooperatívne učiteľa a špeciálneho pedagóga vyučovanie nie je efektívne a vyučovanie predmetu je potrebné zabezpečiť
 2. špeciálny pedagóg opakuje so žiakom učivo, ktoré už odučil učiteľ na hodine, resp. precvičuje so žiakom zručnosti osvojené na vyučovaní v triede

 

 

Mgr. Slavka Urbanová

školský špeciálny pedagóg

Kontakt

Základná škola Hutnícka 16 Spišská Nová Ves 052 01 TELEFÓNNE KONTAKTY:

Sekretariát: 053/3249611
Riaditeľňa: 053/3249612
Zástupca r.: 053/3249614
Zástupkyňa r.: 053/3249613
Ekonómka: 053/3249615
Šk. jedáleň: 053/3249619
skola@zshutnsnv.edu.sk