ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020-2021

1. Organizácia školského roka

(zákon 245/2008 Z.z., § 150 ods. 6)

1.1. Obdobie školského vyučovania
Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 2. februára 2021(utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

 

2. Celoslovenské testovanie žiakov základných škôl

(zákon 245/2008 Z.z., § 155 ods. 4)

2.1. Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka
Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2021 alebo T5 2021) sa uskutoční 19. mája 2021 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodnemerania/testovanie-5.

2.2. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2021 alebo T9 2021) sa uskutoční 24. marca 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a 25. marca 2021 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín Testovania 9 2021 sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021 (streda, štvrtok). Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodnemerania/testovanie-9.

 

3. Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

(zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p)

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 2.9.2020 do 31.10.2020 na všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do 30. novembra 2020. Súbor testov je rovnaká pre obidva ročníky. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá sú verejne dostupné na stránke https://www.testovanieziakov.sk/stranka/metodicke-pokyny-pre-testovanie. Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2021 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, na akej úrovni sa nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k populácii. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.

 

4. Medzinárodné merania

(zákon 245/2008 Z.z., § 154 ods. 8 písm. a)

V septembri 2020 sa začne príprava pilotného testovania medzinárodnej štúdie OECD PISA. Administráciu pilotného testovania v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými a strednými školami v období apríl - máj 2021. Školy zapojené do merania budú oslovené v mesiacoch september – november 2020. Školám vybraným do testovania poskytne NÚCEM všetky potrebné materiály a pokyny
k realizácii merania. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov a riaditeľov zúčastnených škôl. Hlavnou doménou štúdie PISA je matematická gramotnosť. Pilotné meranie bude v Slovenskej republike prebiehať v elektronickej podobe. Podrobné informácie o medzinárodnej štúdii z dielne OECD PISA sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/pisa. V septembri 2020 sa začne príprava hlavného testovania medzinárodnej štúdie IEA PIRLS 2021. Administráciu hlavného merania v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými školami pravdepodobne v máji 2021. Školy zapojené do merania budú oslovené v mesiacoch september – november 2020 a budú informované o presnom termíne realizácie merania. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov, rodičov týchto žiakov, riaditeľov a učiteľov vyučujúcich žiakov 4. ročníka zúčastnených škôl. Výskum PIRLS skúma viaceré procesy porozumenia a práce s textom rozličného typu. Hlavné testovanie bude po prvýkrát na Slovensku prebiehať nielen v papierovej, ale aj v elektronickej podobe. Podrobné informácie o medzinárodnej štúdii z dielne OECD PIRLS sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/pirls.  Na jeseň 2020 sa začne príprava pilotného testovania medzinárodnej štúdie IEA ICCS 2022. Administráciu pilotného merania v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými školami a osemročnými gymnáziami v období od 23. novembra do 4. decembra 2020. Školy zapojené do merania budú oslovené v mesiaci august 2020. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov, riaditeľov a učiteľov vyučujúcich žiakov zúčastnených škôl. Výskum IEA ICCS je zameraný na občianske vzdelávanie a občiansku výchovu žiakov 8. ročníka ZŠ, resp. zodpovedajúceho ročníka gymnáziís osemročným vzdelávacím programom. Informácie o štúdii ICCS sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/iccs. V roku 2019 sa v 59 krajinách sveta uskutočnil siedmy cyklus medzinárodného výskumu IEA TIMSS 2019 (medzinárodná štúdia sa zameriava na zisťovanie vedomostí a zručností z matematiky a prírodných vied žiakov 4. ročníka ZŠ). V decembri 2020 bude zverejnená medzinárodná správa spolu s krátkou správou venovanou ďalším zisteniam štúdie
z pohľadu Slovenska a vo februári 2021 medzinárodná databáza štúdie TIMSS 2019. Podrobné informácie o medzinárodnej štúdii z dielne OECD TIMSS sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/timss.

 

5. Súťaže

(zákon 596/2003 § 14 ods. 3)

Organizačné poriadky súťaží schválené MŠVVaŠ SR sú zverejnené na https://www.minedu.sk/organizacne-poriadky-sutazi-deti-materskych-skol-ziakovzakladnych-skol-zakladnych-umeleckych-skol-a-strednych-skol/

Zoznam športových súťaží vyhlasovaných MŠVVaŠ SR je zverejnený na www.minedu.sk v menu Šport/Povinne zverejňované a iné informácie/Zoznam súťaží a na www.skolskysport.sk v časti Aktuality. Prihlasovanie škôl prebieha prostredníctvom www.skolskysport.sk, kde sú zverejnené aj platné pravidlá a propozície v menu danej súťaže.

Aktualizované dňa 2.9.2020

Anketa

Páči sa Vám táto stránka?

áno (90)
nie (38)

Celkový počet hlasov: 128

Kontakt

Základná škola Hutnícka 16 Spišská Nová Ves 052 01 TELEFÓNNE KONTAKTY:

Sekretariát: 053/3249611
Riaditeľňa: 053/3249612
Zástupca r.: 053/3249614
Zástupkyňa r.: 053/3249613
Ekonómka: 053/3249615
Šk. jedáleň: 053/3249619
skola@zshutnsnv.edu.sk