POKYNY PRE STRAVNÍKOV ŠKOLSKEJ JEDÁLNE V ŠK. R. 2019 - 2020

 

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, v opačnom prípade uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, a to aj v prípade, že žiak riadne prihlásený na stravu bol na vyučovaní, ale stravu neodobral. Plná výška hodnoty obeda bude odrátavaná z jednorazového príspevku (zálohy).


Preto dieťa, ktoré sa zo subjektívnych príčin (ochorenie, ošetrenie a pod.) nezúčastnilo vyučovacieho procesu, nemá nárok na stravu a je potrebné ho včas odhlásiť a to min. 24 hodín vopred, najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa.


Odhlasovať žiaka zo stravy je možné telefonicky (053/3249619), cez internetovú aplikáciu v Edupage stránkach alebo osobne v kancelárii ŠJ

Hromadné akcie – výlety, exkurzie, iné šk. akcie sa odhlasujú minimálne 48 hodín ( t.j. 2 pracovné dni) vopred na základe menného zoznamu za triedu. 


Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:

  • Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 20,00 € sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka, najneskôr do 25. augusta), slúži ako záloha v prípade nedodržania spôsobu včasného odhlásenia žiaka zo stravy, resp. neodobratí prihláseného obeda. Tento jednorazový príspevok na stravovanie bude vyúčtovaný a vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa na konci školského roka 2019/2020 vo výške podľa dodržiavania podmienok na priznanie a čerpanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR.
 
  • Pravidelný mesačný príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza najneskôr do 15. dňa v mesiaci vopred na základe vystaveného poštového poukazu ( napr. do 15. septembra uhradiť stravu za október, atď.). V poštovej poukážke, ktorú ste obdržali spolu s týmto zápisným lístkom, je v platbe zahrnutá úhrada jednorazového príspevku (zálohy) a príspevku rodiča k strave za september ( t.j. 20*0,38 € pre I.stupeň; resp. 20*0,46 € pre II. stupeň), ktorú treba uhradiť najneskôr do 25. augusta 2019 a to jedným z nasledovných spôsobov:
  1. trvalý príkaz 
  2. internetbanking
  3. poštová poukážka (nevhodné preškrtnúť)

IBAN školskej jedálne: SK86 5600 0000 0075 2498 8007

Pre správne priradenie platby žiakovi nezabudnite uvádzať správny variabilný symbol. Uveďte IBAN účtu, z ktorého budete uhrádzať príspevok na stravovanie a na ktorý Vám máme poukázať prípadný vzniknutý preplatok na stravnom:

Číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK__   ____  ____  ____ ____  ____

Doplatok ya 1 odobratý obed Príspevok rodiča Plná hodnota obeda
žiak 1. - 4. ročník (dotácia 1,20 e) 0,38 e 1,58 e
žiak 5. - 9. ročník (dotácia 1,20e) 0,46 e 1,66 e

 

Stravník s donášanou vlastnou stravou - manipulačný poplatok 0,10 €/ 1 obed. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Evidencia odberu stravy je na základe elektronického čipu, na základe ktorého bude stravníkovi vydaný obed. Stravovať sa bude môcť počnúc začiatkom školského roku iba prihlásený žiak, za ktorého bola zároveň úhrada vyššie spomínaných príspevkov reálne pripísaná na účet školskej
jedálne. Tomuto žiakovi bude na začiatku školského roku odovzdaný čip v hodnote 3,00 €, ktoré mu budú odrátané z jednorazového (20,00 - eurového) príspevku. 

Ostatní záujemcovia o stravu sa budú môcť začať stravovať až po pripísaní príspevkov na stravu na účet školskej jedálne.

 

V Spišskej Novej Vsi, .16.8. 2019              

Bc. Martina Fabiniová

vedúca ŠJ

Dokumenty na stiahnutie v šk. r. 2019/2020:
Zápisný lístok stravníka, ŠJ, Hutnícka 16
stiahnuť

 

Google

Kontakt

Základná škola Hutnícka 16 Spišská Nová Ves 052 01 TELEFÓNNE KONTAKTY:

Sekretariát: 053/3249611
Riaditeľňa: 053/3249612
Zástupca r.: 053/3249614
Zástupkyňa r.: 053/3249613
Ekonómka: 053/3249615
Šk. jedáleň: 053/3249619
skola@zshutnsnv.edu.sk